วันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

ปลูกป่าและบวชป่า 24 พ.ค.56
บวชป่า และปลูกป่า วันวสาขบูชา 24 พ.ค.56                                       บวชป่าและปลูกป่า ร่วมกับนายอำเภอแก้งคร้อ
สร้างรั้วโรงเรียน 17 พ.ค. 56

เพิ่มคำอธิบายภาพ
เพิ่มคำอธิบายภาพ
เพิ่มคำอธิบายภาพ
รั้วโรงเรียนบ้านยางคำวิทยา สร้างจากเงินผ้าป่าเพื่อการศึกษา

วันอังคารที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2556

ผ้าป่าเพื่อการศึกษา คืนสู่เหย้าโรงเรียนเก่าบ้านเกิด รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ โรงเรียนบ้านยางคำวิทยา ๑๕ เม.ย.๕๖

ผ้าป่าเพื่อการศึกษา คืนสู่เหย้าโรงเรียนเก่าบ้านเกิด รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ โรงเรียนบ้านยางคำวิทยา ๑๕ เมษายน ๒๕๕๖

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพผู้บริหารสถานศึกษาศูนย์เครือข่ายอำเภอแก้งคร้อ ๑๓-๑๕ มีนาคม ๒๕๕๖

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพผู้บริหารสถานศึกษาศูนย์เครือข่ายอำเภอแก้งคร้อ ณ เกาะช้าง จังหวัดตราด ๑๓-๑๕ มีนาคม ๒๕๕๖

อบรมเตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมินภายนอกรอบสาม ๘ มีนาคม ๒๕๕๖

อบรมเตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมินภายนอกรอบสาม ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ๘ มีนาคม ๒๕๕๖

ร่วมงานประเมินโรงเรียนดีศรีตำบล ณ รร.บ้านกุดโง้งดงสวรรค์

ร่วมงานประเมินโรงเรียนดีศรีตำบล ณ รร.บ้านกุดโง้งดงสวรรค์